Motie Opvang gewonde wilden dieren in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019 (RV-59)

10 november 2018

Motie nr: RG-25/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 november 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat:

 • in de Nota Dierenwelzijnsbeleid Gemeente Almere 2016 – 2020 onder hoofdstuk 3 de ambitie
 • wordt uitgesproken het bestaande beleid uit te breiden;
 • inmiddels (financiële) samenwerking is aangegaan met organisaties voor opvang van wilde
  dieren, die echter buiten Flevoland zijn gevestigd;
 • volgens art. 2 van de Flora en Faunawet (art. 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet
  Natuurbescherming) en artikel 2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een ieder' verplicht is zorg te
  dragen voor in het wild levende dieren die in nood zijn geraakt en onder paragraaf 3.3 specifiek
  de ambitie wordt uitgesproken de taken m.b.t. opvang wilde dieren uit te breiden;
 • er geen opvang beschikbaar is voor wilde inheemse dieren in Almere, dan wel Flevoland,

Van mening dat:

 • het vanuit dierenwelzijnsperspectief wenselijk is dat gewonde en zieke dieren zo dichtbij en snel
  mogelijk worden geholpen,

Verzoekt het college:

 • om bij de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid in 2020 te onderzoeken of in samenspraak met de bestaande opvangcentra voor inheemse wilde dieren, er mogelijkheden zijn om binnen de gemeente Almere een
  gezamenlijke opvanglocatie te realiseren voor wilde inheemse dieren die ziek of gewond zijn;
 • hierbij de mogelijkheid voor (financiële) steun bij de provincie Flevoland te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, Respect Almere

Tegen

Leefbaar Almere, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Klimaatparagraaf in ieder beleidsvoorstel

Lees verder

Motie Bereikbaarheid wijkteams

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer