Motie Bereik­baarheid wijkteams


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019 (RV-59)

12 november 2018

Motie nr: RG-236/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 november 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • de dienstverlening van het algemene telefoonnummer 14 036 nog niet kan voldoen aan de
 • gestelde normen;
 • veel inwoners aangeven de telefonische bereikbaarheid van het wijkteam ingewikkeld of lastig te
  vinden;
 • de opvolging van terugbelnotities voor het wijkteam op 53% staat in 2017, tegenover de norm
  van 90%;

Van oordeel dat:

 • de telefonische bereikbaarheid van de wijkteams voor veel inwoners belangrijk is geworden,
 • sinds de invoer van nieuwe wettelijke taken;

Van mening dat:

 • de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening van het wijkteam van hoge kwaliteit moet zijn,
  als eerste vorm van contact met de inwoners;

Verzoekt het college:

 • te kijken naar een ander alternatief voor de bereikbaarheid van het wijkteam buiten het
  algemene nummer 14 036 om;
 • op deze wijze de bereikbaarheid en dienstverlening van de wijkteams te verbeteren;
 • dit alternatief voor te leggen aan de raad vóór 1 juni 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Opvang gewonde wilden dieren in Almere

Lees verder

Motie Groene schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer