Motie Bereik­baarheid wijkteams


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019 (RV-59)

12 november 2018

Motie nr: RG-236/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 november 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • de dienstverlening van het algemene telefoonnummer 14 036 nog niet kan voldoen aan de
 • gestelde normen;
 • veel inwoners aangeven de telefonische bereikbaarheid van het wijkteam ingewikkeld of lastig te
  vinden;
 • de opvolging van terugbelnotities voor het wijkteam op 53% staat in 2017, tegenover de norm
  van 90%;

Van oordeel dat:

 • de telefonische bereikbaarheid van de wijkteams voor veel inwoners belangrijk is geworden,
 • sinds de invoer van nieuwe wettelijke taken;

Van mening dat:

 • de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening van het wijkteam van hoge kwaliteit moet zijn,
  als eerste vorm van contact met de inwoners;

Verzoekt het college:

 • te kijken naar een ander alternatief voor de bereikbaarheid van het wijkteam buiten het
  algemene nummer 14 036 om;
 • op deze wijze de bereikbaarheid en dienstverlening van de wijkteams te verbeteren;
 • dit alternatief voor te leggen aan de raad vóór 1 juni 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer