Motie Woonvisie


Agen­dapunt Politieke Markt: Debat uitblijven woonvisie

31 januari 2020

Motie nr: RG-33/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 30 januari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

  • er al geruime tijd sprake is van een woningnood in Almere;
  • tot nu toe het college wil wachten op de Woonvisie met het maken van afspraken over maatregelen voor de aanpak van de woningnood;
  • de Woonvisie nu al meerdere keren en vele maanden is uitgesteld;
  • er een motie aangenomen is in november 2019 die stelt dat de woonvisie in januari besproken moet kunnen worden;
  • deze motie niet is uitgevoerd,

van mening dat:

  • de grote vertraging bij de woonvisie zeer onwenselijk is en niet aan de stad uit te leggen is;
  • de gehele raad in de gelegenheid moet zijn om een goed debat over de woonvisie te kunnen voeren;
  • coalitiebesprekingen geen reden of aanleiding mogen zijn beraadslaging en besluitvorming door de raad op te schorten, zeker niet wanneer het gaat om urgente zaken als de woningnood;

draagt het college op:

  • de woonvisie, in welke versie dan ook, per direct aan de raad beschikbaar te stellen;
  • vervolgens de bespreking zo spoedig mogelijk te agenderen in de raad, om gezamenlijk te komen tot een definitieve en breed gedragen versie,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Vasthouden aan de kwaliteit en doelstellingen van de Floriade

Lees verder

Motie Verruimen van de bereikbaarheid van de wijkteams in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer