Motie Vast­houden aan de kwaliteit en doel­stel­lingen van de Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Verzoek tot het houden van inter­pel­latie: Floriade (RG-23)

24 januari 2020

Motie nr: RG-26/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 februari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • Er momenteel sprake is van een groot verschil van inzicht tussen de Floriade BV enerzijds en Amvest/Dura anderzijds;
  • De raad via onder andere het definitieve ontwikkelingsplan, inclusief een groot aantal aangenomen moties, duidelijke kaders heeft mee gegeven voor het evenement en de daarbij behorende woonwijk;
  • Het realiseren van een deel van de woningen al voor het evenement en het gebruikmaken van permanent vastgoed een belangrijke pijler onder de plannen en het duurzame karakter is;
  • Het Floriade evenement en de bijbehorende woonwijk het antwoord moet geven op de uitdagingen van de stad van de toekomst, op gebied van energie, voedsel, duurzaamheid en gezondheid;

van mening dat:

  • Het onwenselijk is dat er nu zou worden afgeweken van de door de raad gestelde kaders;
  • De BV gesteund moet worden in het bewaken van het groene, duurzame en innovatieve karakter van het evenement;
  • Als er aan deze doelstellingen getornd gaat worden, dat zal leiden tot andere grote risico’s zoals tegenvallende bezoekersaantallen en financiële tegenvallers,

Spreekt uit dat:

  • De door de raad gestelde kaders leidend zijn bij het organiseren van het evenement en het ontwikkelen van de daarbij behorende woonwijk;
  • Dat hierbij herbruikbaar permanent vastgoed het uitgangspunt moet blijven;
  • De Floriade BV volledig gesteund moet worden in haar streven een succesvol en groen, duurzaam en innovatief evenement te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen