Motie Extra locaties omkleuring


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Extra sociale huur­wo­ningen’ (RV-03)

20 januari 2020

Motie nr: RG-15/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 30 januari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

 • er een enorme woningnood in Almere is;
 • we al bijna op de helft van deze raadsperiode zitten;
 • het college zich tot nu toe op de woonvisie wilde wachten alvorens tot actie over te willen gaan;
 • de woonvisie al vele maanden vertraging heeft opgelopen;
 • het college nu uiteindelijk toch nog voor de woonvisie met een voorstel is gekomen;
 • er nog 3,6 miljoen over is in de segmenteringsbuffer,

van mening dat:

 • het voorliggende voorstel volstrekt onvoldoende is om iets aan de woningnood te doen;
 • omkleuring niet altijd de voorkeur verdient en er eigenlijk extra gebouwd moet worden, maar wel de enige mogelijkheid is om op korte termijn iets aan de sociale woningvoorraad toe te voegen;
 • het niet aan de stad uit te leggen is dat we aan de ene kant een enorme nood hebben en aan de andere kant nog 3,6 miljoen ongebruikt in de segmenteringsbuffer hebben zitten;

draagt het college op:

 • naast het huidige voorstel voor de drie locaties, nog een keer kritisch te kijken naar de vijf afgevallen locaties en de raad een voorstel te doen om deze alsnog (gedeeltelijk) te verwezenlijken en als dekking hiervoor de segmenteringsbuffer te betrekken;
 • hiernaast met een voorstel te komen hoe het restant van de segmenteringsbuffer zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden op de nood op de korte termijn te verlichten;
 • de raad daarbij ook inzicht te geven in de (on)mogelijkheden om meer sociale huurwoningen te realiseren in ontwikkelgebieden waar dit percentage nu onder de 30% ligt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere