Motie Geen productie grond­stoffen biomassa in de Voortuin


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht start ontwik­ke­lingsplan De Voortuin en presen­tatie ontwik­ke­lings­visie (RV-02)

20 januari 2020

Motie nr: RG-20/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 23 januari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat:

 • biomassa uit houtstook meer CO2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen;
 • het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de luchtkwaliteit en dus voor de volksgezondheid;
 • pelletkachels volgens het Longfonds zeer gevaarlijk zijn vanwege de uitstoot van ultrafijnstof;
 • duurzame energieopwekking gevonden wordt in zonnepanelen en windmolens, maar niet in houtstook;
 • de Eerste Kamer op 12 november jl. het Kabinet heeft opgeroepen te stoppen met de subsidiĆ«ring van biomassacentrales;
 • de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van hout niet geneutraliseerd wordt door nieuwe aanplant van bomen in het productiebos, daar het wel 10 jaar duurt voordat een boom groot genoeg is om CO2 op te nemen;
 • het periodiek oogsten van een productiebos, de ecologische processen ernstig zal verstoren en grote schade zal aanrichten aan de biodiversiteit en de in het bos levende insecten, amfibieĆ«n, en kleine zoogdieren;
 • de raad van Almere zich heeft uitgesproken tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen ten behoeve van de stadsverwarming in Almere,

van mening dat:

 • het verkeerd is dat houtstook als duurzame energiebron is gelabeld;
 • het uitermate ongepast zou zijn om grondstoffen te produceren voor een energiecentrale welke de raad van Almere zelf onwenselijk vind,

draagt het college op:

 • draagt het college op in de rabattenzone geen periodieke oogst van de houtopgroei te laten plaatsvinden voor zogenaamde duurzame verwarming, en in plaats daarvan te kiezen voor een duurzame houtopgroei welke bijdraagt aan de versterking van de ecozone en aan ecosysteemdiensten zoals waterberging, biodiversiteit, tegengaan hittestress en gezonde lucht,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 4x per jaar voortgangsrapportage

Lees verder

Motie Extra locaties omkleuring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer