Motie Weten­schap­pelijk onderwijs in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

30 juni 2019

Motie nr: RG-188/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • Almere de ambitie heeft om de 5de stad van Nederland te worden en door te groeien naar 350.000 inwoners;
 • volgens deskundigen zoals Professor Manshanden een 4de Technische Universiteit in Nederland noodzakelijk is om nationaal en internationaal voorop te blijven lopen op gebied van innovatie, werkgelegenheid en duurzame ontwikkelingen;
 • dat geografisch gezien Almere gunstig gelegen is voor zo’n 4de TU en dit ook goed past bij de innovatieve en duurzame ambities van Almere en Flevoland;
 • het hoger onderwijs boven verwachting veel animo heeft in Almere en aantal studenten sneller stijgt dan verwacht;
 • er in verhouding in Almere een lager aanbod is aan hoger opgeleiden, dan omringende grote steden;
 • Almere nog steeds achterloopt met voorzieningen, zeker vergeleken met vergelijkbare steden en gezien de verwachte groei van Almere deze achterstand alleen maar zal vergroten;
 • de toevoeging van wetenschappelijk onderwijs en de komst van een TU een grote bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid in Almere,

Van mening dat:

 • bij de ambities van Almere een volwaardig en volledig onderwijsaanbod hoort, dus ook wetenschappelijk onderwijs;
 • studenten bijdragen aan een volledige en dynamische bevolkingssamenstelling;
 • dat er een verschuiving moet komen van fossiele economie naar een kennis/duurzame economie;
 • de komst van wetenschappelijk onderwijs de overgang naar een kennis/duurzame economie kan versnellen en versterken;
 • een TU kan bijdragen aan het zoeken naar oplossingen op gebied van duurzaamheid, circulaire economie en klimaatverandering,

Roept het college op:

 • prioriteit te geven aan het vergroten van het hoger onderwijs in Almere, inclusief een wetenschappelijk (Universitair) deel;
 • als stip op de horizon te komen tot een volwaardige Technische Universiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Begrijpelijk leesbare versies belangrijke documenten als perspectievennota en begroting

Lees verder

Motie Steun stadspas voor dierenhulpverlening bij huisdierbezitters in armoede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer