Motie Weten­schap­pelijk onderwijs in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

30 juni 2019

Motie nr: RG-188/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • Almere de ambitie heeft om de 5de stad van Nederland te worden en door te groeien naar 350.000 inwoners;
 • volgens deskundigen zoals Professor Manshanden een 4de Technische Universiteit in Nederland noodzakelijk is om nationaal en internationaal voorop te blijven lopen op gebied van innovatie, werkgelegenheid en duurzame ontwikkelingen;
 • dat geografisch gezien Almere gunstig gelegen is voor zo’n 4de TU en dit ook goed past bij de innovatieve en duurzame ambities van Almere en Flevoland;
 • het hoger onderwijs boven verwachting veel animo heeft in Almere en aantal studenten sneller stijgt dan verwacht;
 • er in verhouding in Almere een lager aanbod is aan hoger opgeleiden, dan omringende grote steden;
 • Almere nog steeds achterloopt met voorzieningen, zeker vergeleken met vergelijkbare steden en gezien de verwachte groei van Almere deze achterstand alleen maar zal vergroten;
 • de toevoeging van wetenschappelijk onderwijs en de komst van een TU een grote bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid in Almere,

Van mening dat:

 • bij de ambities van Almere een volwaardig en volledig onderwijsaanbod hoort, dus ook wetenschappelijk onderwijs;
 • studenten bijdragen aan een volledige en dynamische bevolkingssamenstelling;
 • dat er een verschuiving moet komen van fossiele economie naar een kennis/duurzame economie;
 • de komst van wetenschappelijk onderwijs de overgang naar een kennis/duurzame economie kan versnellen en versterken;
 • een TU kan bijdragen aan het zoeken naar oplossingen op gebied van duurzaamheid, circulaire economie en klimaatverandering,

Roept het college op:

 • prioriteit te geven aan het vergroten van het hoger onderwijs in Almere, inclusief een wetenschappelijk (Universitair) deel;
 • als stip op de horizon te komen tot een volwaardige Technische Universiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen