Motie Steun stadspas voor dieren­hulp­ver­lening bij huis­dier­be­zitters in armoede


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

30 juni 2019

Motie nr: RG-183/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • in Almere mensen onder de armoedegrens leven;
 • mensen in armoede soms ook de zorg hebben over huisdieren;
 • financiële problemen (door o.a. ontslag, scheiding e.d.) kunnen ontstaan wanneer er al een zorgplicht voor huisdieren geldt;
 • dieren voor veel mensen niet alleen een bron van vreugde zijn, maar ook helpen in het verlichten van eenzaamheid;
 • de Wet Dieren een algemene zorgplicht voorschrijft voor (gehouden) dieren, en deze zorgplicht niet afhankelijk is van de financiële situatie van de zorgdrager;
 • huisdierhouders die in armoede leven noodgedwongen vaak te laat of niet naar de dierenarts (kunnen) gaan als hun huisdier ziek of gewond is, waardoor dieren onnodig lijden;
 • het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten en verslechtering van de leefsituatie van dieren kan leiden;

overwegende dat:

 • er momenteel geen andere financiële hulp is voor dierenartskosten voor huisdieren van minima;
 • andere gemeente werken met verschillende methodes om minima in de zorg voor huisdieren bij te staan, zoals ondersteuning via de Stadspas in de dierenartskosten, een gratis jaarlijks consult en/of in het geven van kortingen op behandelingen (chippen, steriliseren, vaccineren, operaties e.d.);
 • ook Almere werkt aan de invoering van de Stadspas op basis van het Coalitieakkoord;

verzoekt het college:

 • bij de invoering van de Stadspas te onderzoeken hoe minima ondersteund kunnen worden in de financiering van de kosten voor dierenwelzijn, waaronder de kosten voor een bezoek aan de dierenarts,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wetenschappelijk onderwijs in Almere

Lees verder

Motie Versnelling woningbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer