Motie Versnelling woningbouw


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

2 juli 2019

Motie nr: RG-169/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat:

 • de gemeenteraad inmiddels wel meer dan doordrongen is van de lange wachttijden voor woningen in onze stad;
 • het coalitieakkoord nog onvoldoende antwoord geeft op de ontstane woningnood in de stad;
 • de wachttijden alleen maar oplopen en de markt totaal op slot zit;
 • het tijd wordt voor onorthodoxe maatregelen;
 • vergaderen over dit onderwerp niet leidt tot een hogere bouwproductie;
 • er signalen door de raad worden ontvangen dat de interne doorlooptijd voor aanvragen van bouwprojecten bijzonder lang schijnt te zijn;
 • het voor externe partijen soms onduidelijk is op welke gronden bouwaanvragen worden afgewezen;

daagt het college uit:

 • om voor 1 november 2019 met een aanvalsplan ‘woningnood’ te komen, met als uitgangspunt dat er in de periode t/m maart 2022 2500 woningen (permanent of tijdelijk) extra worden bijgebouwd;
 • de uitkomsten van de raadsconferentie op 5 juli nadrukkelijk in de uitvoering te betrekken;
 • de nadruk te leggen op zowel huur als koop voor sociaal en middensegment;
 • de raad elke 3 maanden te informeren over de voorgang;
 • de raad mogelijke obstakels in regelgeving, woningbouwprogrammering of uitvoering met spoed voor te leggen zodat deze kunnen worden aangepakt;
 • de ambtelijke organisatie zo aan te sturen, dat de urgentie van de opdracht overal gevoeld wordt;
 • zowel woningcorporaties als ontwikkelaars te betrekken bij de uitvoering en deze uit te dagen om te komen met innovatieve, duurzame en slimme oplossingen: van een Almeerse prefab woonfabriek tot tijdelijke Tiny huisvesting in Overgooi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:

 • D66 - J. Lems
 • SP - A.F. van den Berg
 • AP/OPA - J. de Leeuw
 • PvdD - J. Luijendijk


Status

Verworpen

Voor

Tegen