Motie Versnelling woningbouw


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

2 juli 2019

Motie nr: RG-169/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat:

 • de gemeenteraad inmiddels wel meer dan doordrongen is van de lange wachttijden voor woningen in onze stad;
 • het coalitieakkoord nog onvoldoende antwoord geeft op de ontstane woningnood in de stad;
 • de wachttijden alleen maar oplopen en de markt totaal op slot zit;
 • het tijd wordt voor onorthodoxe maatregelen;
 • vergaderen over dit onderwerp niet leidt tot een hogere bouwproductie;
 • er signalen door de raad worden ontvangen dat de interne doorlooptijd voor aanvragen van bouwprojecten bijzonder lang schijnt te zijn;
 • het voor externe partijen soms onduidelijk is op welke gronden bouwaanvragen worden afgewezen;

daagt het college uit:

 • om voor 1 november 2019 met een aanvalsplan ‘woningnood’ te komen, met als uitgangspunt dat er in de periode t/m maart 2022 2500 woningen (permanent of tijdelijk) extra worden bijgebouwd;
 • de uitkomsten van de raadsconferentie op 5 juli nadrukkelijk in de uitvoering te betrekken;
 • de nadruk te leggen op zowel huur als koop voor sociaal en middensegment;
 • de raad elke 3 maanden te informeren over de voorgang;
 • de raad mogelijke obstakels in regelgeving, woningbouwprogrammering of uitvoering met spoed voor te leggen zodat deze kunnen worden aangepakt;
 • de ambtelijke organisatie zo aan te sturen, dat de urgentie van de opdracht overal gevoeld wordt;
 • zowel woningcorporaties als ontwikkelaars te betrekken bij de uitvoering en deze uit te dagen om te komen met innovatieve, duurzame en slimme oplossingen: van een Almeerse prefab woonfabriek tot tijdelijke Tiny huisvesting in Overgooi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:

 • D66 - J. Lems
 • SP - A.F. van den Berg
 • AP/OPA - J. de Leeuw
 • PvdD - J. Luijendijk


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Steun stadspas voor dierenhulpverlening bij huisdierbezitters in armoede

Lees verder

Motie Luchtkwaliteit en snelheid A6

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer