Motie Lucht­kwa­liteit en snelheid A6


Motie vreemd aan de orde van de dag

9 juli 2019

Motie nr: RG-207/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • nu dat de werkzaamheden aan de A6 bij Almere zijn afgerond de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan verhoogd is naar 120 km/u;
 • mobiliteit is de voornaamste bron waar Almere invloed op kan uit oefenen wat betreft luchtkwaliteit;
 • snelheidsbeheersing en zuinig rijgedrag aantoonbaar effectieve maatregelen zijn om CO2 te beperken;
 • een lagere snelheid dan 120 km/u zal leiden tot minder uitstoot van (ultra)fijnstof en andere vervuilende stoffen zoals CO2 en stikstof;
 • dat door een lagere snelheid er een verbeterde doorstroming plaats vindt en er minder/geen files zullen ontstaan;
 • minder files en betere doorstroming leidt tot minder uitstoot en een betere luchtkwaliteit;
 • het jaarlijks aantal extra doden door luchtvervuiling in de vorm van fijnstof is veel hoger dan eerder berekend;
 • via analyses van satellietmetingen blijkt dat Nederland (en daarin Almere) qua uitstoot van stikstof tot een van de vuilste regio’s ter wereld behoort;
 • volgens hoogleraar atmosferische fysica en chemie Jos Lelieveld de sterfte door luchtvervuiling hoger is dan de sterfte door roken en bij fijnstof (PM2,5) een jaargemiddelde concentratie van 2 tot 3 microgram per kubieke meter lucht een veilige grenswaarde zou zijn, welke vele malen lager is dan de wettelijke grenswaarde van de WHO (10µg/m3) en de EU (25µg/m3);
 • uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de reistijd gelijk blijft of zelfs toeneemt bij een hogere maximumsnelheid,

van oordeel dat:

 • de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van de gezondheid van haar inwoners en in dit geval uit moet gaan van het voorzorgsprincipe en dus niet alleen moet afgaan op verouderde en achterhaalde normen,

verzoekt het college:

 • bij de Provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk te pleiten voor een verlaging van de maximumsnelheid op het Almeerse deel van de A6 en te komen tot maximaal 100 km/u op de hoofdrijbaan en eventueel een verlaging op de parallelbaan naar 80 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Versnelling woningbouw

Lees verder

Motie Meldpunt afvaldumpingen en volle afvalbakken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer