Motie Begrij­pelijk leesbare versies belang­rijke docu­menten als perspec­tie­vennota en begroting


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

30 juni 2019

Motie nr: RG-162/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • begrijpelijke communicatie essentieel is als je meer mensen wilt betrekken bij wat de gemeente doet;
  • raadsstukken niet zelden zeer lastig leesbaar zijn;
  • het wenselijk is dat alle stukken voor iedereen te begrijpen zijn, maar in ieder geval belangrijke stukken als de perspectievennota en de begroting,

Verzoekt het college:

  • voortaan van belangrijke stukken als de perspectievennota en de begroting een begrijpelijk leesbare versie, eventueel op hoofdlijnen, te publiceren waarbij gestreefd wordt naar A2-niveau en maximaal B1 niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

NIDA Almere, PartijvoordeDieren, CDA, SP, LeefbaarAlmere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

VVD, RespectAlmere

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer