Motie Begrij­pelijk leesbare versies belang­rijke docu­menten als perspec­tie­vennota en begroting


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

30 juni 2019

Motie nr: RG-162/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • begrijpelijke communicatie essentieel is als je meer mensen wilt betrekken bij wat de gemeente doet;
  • raadsstukken niet zelden zeer lastig leesbaar zijn;
  • het wenselijk is dat alle stukken voor iedereen te begrijpen zijn, maar in ieder geval belangrijke stukken als de perspectievennota en de begroting,

Verzoekt het college:

  • voortaan van belangrijke stukken als de perspectievennota en de begroting een begrijpelijk leesbare versie, eventueel op hoofdlijnen, te publiceren waarbij gestreefd wordt naar A2-niveau en maximaal B1 niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV

Tegen

VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Economie versus ecologie

Lees verder

Motie Wetenschappelijk onderwijs in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer