Motie Economie versus ecologie


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

29 juni 2019

Motie nr: RG-186/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging:

Overwegende dat:

  • de gemeente Almere zo het lijkt 9 miljoen euro minder ontvangt van het Rijk;
  • dit verlies aan inkomsten gelijk is aan 1% van de totale begroting van de gemeente Almere;
  • de kosten voor de gevolgen van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en de zorgwekkend lange wachtlijsten voor de jeugdzorg verder zullen oplopen wanneer hier onvoldoende in wordt geïnvesteerd,

Van oordeel dat:

  • Almere een sterke economische stad is;
  • ook onze stad te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering, een groot ecologisch tekort, insectensterfte en het verlies aan biodiversiteit;
  • de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor een degelijk financiële nalatenschap voor toekomstige generaties, maar ook voor degelijk ecologisch nalatenschap;
  • de prioriteit van de gemeente Almere niet bij het stimuleren en aanjagen van de economische en toeristische ontwikkeling van de stad moet liggen, maar bij de ecologische ontwikkeling;
  • de investering in een duurzame en zorgzame stad zich terugverdient, en mogelijk oplopende kosten in de toekomst kan voorkomen,

Verzoekt het college:

  • bij de uitwerking van de begroting financiële middelen vrij te maken voor verminderen van de wachtlijsten voor jeugdzorg, het stimuleren van de ecologische ontwikkeling van de stad Almere en het tegengaan van klimaatverandering;
  • hier ruimte voor te vinden bij de post die voorziet in de economische en toeristische ontwikkeling van de stad,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Motie Begrijpelijk leesbare versies belangrijke documenten als perspectievennota en begroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer