Motie Wat heb je aan geld als de ijskap smelt?


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Pro­­gram­­ma­­be­­groting 2022’ (RV-86)

1 november 2021

Motie nr: RG-386/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 november 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • We al vele jaren weten dat het klimaat verandert, de Aarde opwarmt en wij als mens daarvan de grootste oorzaak zijn;
 • 9 augustus 2021 het meest recente, alarmerende IPCC rapport verscheen;
 • Maandag 25 oktober 2021 een aanvullende rapport verscheen waaruit blijkt dat de verwachte zeespiegelstijging nog groter zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen;
 • De Raad van State op donderdag 28 oktober 2021 met de urgente boodschap kwam dat het kabinet en de overheid nú extra klimaatmaatregelen moeten nemen;
 • Dat ook op 28 oktober 2021 Ed Nijpels, toezichthouder op de naleving van het Nederlandse Klimaatakkoord, aangeeft dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is en de overheid nu moet handelen en dit de basis van een nieuw coalitieakkoord zou moeten zijn;
 • Het spaardoel van de gemeente al ruimschoots gehaald en zelfs met 12 miljoen overstegen is;
 • De inkomsten uit het grondbedrijf eindig zijn;
 • Dat investeringen in het tegengaan van klimaatveranderingen nu, ons in de toekomst een veelvoud aan kosten kan besparen,

van mening dat:

 • Deze crisis niet alleen door de rijksoverheid opgelost moet worden, maar ook een bijdrage vraagt van iedereen en ook zeker de gemeentes hier een behoorlijke invloed op kunnen hebben;
 • Geld op de bank of in de buffer ons niet gaat redden van deze klimaatcrisis;
 • Dat we de niet-structurele middelen van het grondbedrijf op een verstandige en duurzame manier moeten inzetten en investeren, waar de hele stad nog langdurig baat van heeft en het voorbestaan van Almere zo veel als mogelijk waarborgt;
 • Investeren in het tegengaan van klimaatverandering en daarmee de energietransitie en besparing, het behoud en versterken van groen, daarbinnen het speerpunt zou moeten zijn;
 • Bovenstaande investeringen op de lange termijn geld opleveren en zullen zorgen voor een financieel gezonde gemeente, ook wanneer de winsten uit het grondbedrijf sterk verminderen,

draagt het college op:

 • De klimaatcrisis serieus te nemen en gezien de ernst, omvang en urgentie, op korte termijn, dus binnen drie maanden, met een actieplan te komen om echte stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering;
 • Hierbij valt te denken aan, maar niet uitsluitend:
  • Een plan om al het gemeentelijk vastgoed te vergroenen en te voorzien van zonnepanelen en groene daken;
  • Een subsidieregeling, eventueel samen met de provincie en het Rijk, voor zonnepanelen en groene daken voor particulieren. Inclusief een plan om ook echt alle inwoners hierbij te betrekken;
  • Een concreet plan voor het behoud en versterken van het groen;
  • Extra middelen bij beheer en onderhoud, zodat niet langer om financiële redenen bomen gekapt hoeven te worden en bij noodzakelijke vervanging door bijvoorbeeld ziekte, dit meer gefaseerd kan plaatsvinden;
 • Hiervoor het budget te reserveren wat nodig is. Als dekking kan gedacht worden aan allereerst het bedrag in de buffer wat al boven het huidige spaardoel zit en vervolgens de winst uit het grondbedrijf van 2021 en verder, zolang het nodig is en deze winsten nog beschikbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Herstellen van kleine speeltuintjes in Almere

Lees verder

Motie Maak de Floriade ook toegankelijk voor Almeerders met een krappe beurs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer