Motie van treurnis Wester­dreef


Agen­dapunt Politieke Markt: Moties vreemd aan de orde van de dag Bomen Wester­dreef (RG-66 en RG-67)

18 februari 2022

Motie nr: RG-72/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 februari 2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • het college vorig jaar de keuze heeft gemaakt de raad actief te betrekken bij de besluitvorming over de Westerdreef, vanwege de ingediende petitie en door de raad getoonde belangstelling;
 • het college aan politiek draagvlak hechtte voor dit maatschappelijk gevoelige besluit;
 • de raad in krappe meerderheid, na twee stemrondes heeft ingestemd met de kap van 137 bomen;
 • na technische navraag bleek dat er minimaal 15 bomen meer gekapt gaan worden;
 • deze grootschalige kap grote maatschappelijke impact heeft;
 • het goed gebruik is in Almere dat het college bij afwijking van een raadsbesluit terug komt naar de raad;
 • een aantal partijen na de beantwoording van het actualiteitenhalfuur een spoedmotie hebben ingediend waarin het college gevraagd wordt een nieuw, correct en onderbouwd besluit voor te leggen en de kap uit te stellen tot na behandeling en besluitvorming van dit nieuwe voorstel;
 • het van bestuurlijke hygiëne betaamt om behandeling van deze motie eerst af te wachten alvorens over te gaan tot onomkeerbare werkzaamheden;
 • de kap aan de Westerdreef toch afgelopen maandag begonnen is, ruim voor de eerst mogelijke behandeling van deze motie;
 • Er 15 bomen zijn blijven staan, maar deze wel al gekandelaberd zijn;

van mening dat:

 • de portefeuillehouder de bestuurlijke hygiëne geschonden heeft door de eerst mogelijke bespreking van de betreffende motie niet af te wachten en onomkeerbare werkzaamheden in gang heeft gezet;
 • Door het al kadelaberen van de 15 extra bomen, de raad wederom buiten spel is gezet en deze bomen niet echt meer te redden zijn.

spreekt uit:

 • de handelswijze van de portefeuillehouder beheer en onderhoud, inzake de Westerdreef, te betreuren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, Respect Almere, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Mogelijkheden tot vervroegen werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken

Lees verder

Motie De vergeten groep kinderen: Kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer