Motie Moge­lijk­heden tot vervroegen werk­zaam­heden om de Evenaar verkeers­vei­liger te maken


Motie vreemd aan de orde van de dag VVD en Partij voor de Dieren

18 februari 2022

Deze motie heeft de Partij voor de Dieren samen met de VVD ingediend.

Motie nr: RG-49/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 18 februari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat er sinds januari 2020 91 ongevallen geregistreerd zijn op de Evenaar in Almere Buiten;
  • Er bij deze ongevallen 5 gewonden zijn gevallen.

Van oordeel dat:

  • Er zoveel als mogelijk gekeken moet worden hoe situaties veiliger kunnen worden ingericht, wetende dat 100% veiligheid niet bestaat.

Van mening dat:

  • Er verbetering ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de Evenaar mogelijk zijn;
  • Het verkeersveiliger maken van de Evenaar mogelijk versneld kan plaatsvinden.

Vraagt het college om:

  • Ter bespreking bij de volgende MIPA scenario’s uit te werken waarbij gekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden aan de Evenaar naar voren te halen;
  • Hierbij in kaart te brengen wat de financiële consequenties zijn;
  • Deze scenario’s en overige stukken ter bespreking van de MIPA in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad te doen toekomen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

AP/OPA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, Respect Almere, SP, VVD

Tegen

CDA

Lees onze andere moties

Motie Beslissing bebouwing Pampushout uitstellen

Lees verder

Motie van treurnis Westerdreef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer