Motie van treurnis


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62/2018)

19 november 2018

Motie nr: RG-269/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 15 november 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • de raad op 22 juni 2017 heeft kennisgenomen van de Gebiedsvisie Floriade en heeft ingestemd
  met een bouwprogramma bestaande uit 600 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw, en
  60 waterwoningen;
 • uit de Nota’s van inlichtingen van 16 en 19 april 2018 blijkt dat de mogelijke
  samenwerkingspartners, met instemming van de gemeente, al voorsorteren op een afwijking van
  de door de raad gestelde kaders;
 • het college aangaf dat de inschrijving in de opinie van het college “binnen de kaders valt die de
  raad heeft gesteld” (raadsbrief over het voorgenomen gunningsbesluit die is ontvangen op 24
  mei 2018);
 • tijdens de consultatie van de raad in vertrouwelijkheid over de uitkomst van de
  aanbestedingsprocedure op 24 mei 2018 en 7 juni 2018 de portefeuillehouder (tweemaal)
  bevestigde op directe vragen van raadsleden dat het programma sociaal wordt gerealiseerd (
  20% sociale huur en 10% sociale koop);
 • de portefeuillehouder tijdens beide bijeenkomsten ook aangaf dat het plan van Amvest is
  gebaseerd op 660 woningen en dat meer woningen geen onderdeel waren van de bieding;

Van mening dat:

 • uit de Nota’s van inlichtingen en de inschrijving van Amvest een ander beeld naar voren komt
  met betrekking tot de door de raad vastgestelde kaders;
 • de raad ten minst onvolledig door het college is geïnformeerd in de periode tussen 24 mei 2017
  en 7 juni 2018;
 • het verstrekken van de juiste informatie aan de raad altijd van het grootste belang is,

Spreekt uit dat:

 • transparantie van het grootste belang is;
 • de raad de gang van zaken in de betreffende periode betreurt;
 • in het vervolg de raad direct en volledig geïnformeerd dient te worden over alle mogelijke
  afwijkingen van de door de raad gestelde kaders,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

Leefbaar Almere