Amen­dement Basis­uit­gangs­punten gebieds­ont­wik­keling


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Amendement nr: RG-273/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:

Aan het beslispunt 2:

 1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Floriade Stadswijk:
  1. Woningbouwprogramma van 600 woningen waarvan:
   1. 20% sociale huurwoningen
   2. 10% vrije sector huurwoningen met maximale stichtingskosten die overeenkomen met de stichtingskosten van goedkope koopwoningen
   3. 30% vrije sector huurwoningen
   4. 10% middeldure koopwoningen
   5. 30% dure koopwoningen waaronder 30 kavels voor (C)PO
   6. Waterwoningen en/of drijvende ondernemingen
   7. ca. 47.000 m2 voorzieningen
  2. Verbetering van het woon- en leefklimaat door middel van een opgetild maaiveld als geluidsmaatregel in combinatie met nog verder uit te werken aanvullende innovatieve geluidsmaatregelen uit het kansenboek A6.
  3. Het uitwerken van een parkmanagementorganisatie voor het beheer en in stand houden van het arboretum en het openbaar gebied voorafgaand aan, tijdens en na het evenement.
  4. Mobiliteitsscenario met als resultaat een autoluwe woonwijk met compact (gebouwd) parkeren en vergaande deelauto concepten
  5. Een verlaging tot 60% van de in het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade opgenomen parkeernormen.

Als beslispunt 2.a toe te voegen (de rest schuift dan door):

 1. Floriade Stadswijk wordt ontwikkeld als een groene, autoluwe, geluidsluwe, energieopwekkende
  wijk waar het landschap, circulariteit, innovatie centraal staan.

Toelichting: Dit beslispunt komt uit het raadsvoorstel en besluit Gebiedsvisie Floriade Stadswijk (22 juni 2017). Om helder te zijn welke uitgangspunten de raad als geldend kader voor de ontwikkeling van de Floriade wijk beschouwt, lijkt het de indieners goed om dit uitgangspunt ook in het voorliggende raadsvoorstel op te nemen.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

  Tegen

  CDA, SP, Leefbaar Almere, PVV, Respect Almere, AP/OPA