Motie Steek hand in eigen boezem


Agen­dapunt Politieke Markt: Stik­stof­pro­ble­matiek in Almere (RG-288)

3 november 2019

Motie nr: RG-330/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • Almere momenteel de effecten ervaart van de jarenlange verwaarlozing en aantasting van de natuur in de vorm van de stikstofuitspraak van de Raad van State;
 • het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van lokale en landelijke overheid om minder stikstof te produceren;
 • de rijksoverheid, de provincie en Almere vooral nu bezig zijn met naar elkaar te wijzen en het zoeken van mazen in de wet om toch door te kunnen gaan met het uitstoten van stikstof;
 • ook als stikstof niet direct neerslaat op een stikstofgevoelig natuurgebied of onder een drempelwaarde zit, dit nog steeds bijdraagt aan de cumulatie van achtergrondconcentraties stikstof;
 • Almere ook een verantwoordelijkheid heeft om deze achtergrondconcentraties te verminderen,

van mening dat:

 • de uitspraak van de Raad van State niet het probleem is, maar slechts de boodschapper;
 • het werkelijke probleem het jarenlang stelselmatig de regels omzeilen en het verwaarlozen van de natuur is met als gevolg de nu zeer slechte staat van de natuur en biodiversiteit in Nederland;
 • deze uitspraak juist een kans is om anders met onze leefomgeving om te gaan en voortaan natuur serieus te nemen en echt te beschermen;
 • Almere niet passief moet wachten op oplossingen van de rijksoverheid en de provincie, maar zelf het voortouw moet nemen met het komen van oplossingen;
 • Almere niet alleen naar anderen moet wijzen maar ook de hand in eigen boezem moet steken en kijken wat Almere zelf kan doen; zoals verlagen snelheid A6 en overige wegen, actief lobbyen voor het stopzetten van de uitbreiding van Lelystad Airport, biomassa installaties verbieden, het versterken en verbinden van natuur in en rond Almere, het actief vergroenen van buitenruimtes, daken en particuliere tuinen etc.,

spreekt uit dat:

 • de gemeente bij alles wat zij voortaan doet, de natuur serieus neemt en beschermt i.p.v. van trucs te zoeken om toch stikstof te kunnen blijven uitstoten,

verzoekt het college:

 • op korte termijn met een actieplan te komen om zelf de stikstofuitstoot drastisch te verlagen met onder andere de hierboven genoemde punten;
 • de bovenstaande boodschappen ook actief uit te dragen in het overleg met de rijksoverheid en de provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Kosten Floriade

Lees verder

Amendement Oppervlakte natuurgebieden in Almere vergroten, beschermen en verbinden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer