Motie Kosten Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Program­ma­be­groting 2020 (RV-79)

3 november 2019

Motie nr: RG-312/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

  • het college een bezuiniging voorstelt van 8 miljoen euro;
  • de kosten en risico’s van de Floriade blijven oplopen;
  • er € 2,7 miljoen uit de saldireserve naar de Floriade business case geheveld wordt;
  • er € 2,9 miljoen extra in de risicoreserve Floriade wordt gestopt,

van mening dat:

  • het aan de ene kant bezuinigen op het meest kwetsbare en aan de andere kant extra geld in de Floriade blijven stoppen, niet uit te leggen is;
  • er inmiddels genoeg gemeentelijk geld in de Floriade is gestopt;
  • bezuinigen op het groene en duurzame karakter de basis onder de Floriade onderuit zou halen,

verzoekt het college:

  • binnen vier weken met een voorstel te komen hoe de extra kosten en risicoreserveringen in de eigen begroting van de Floriade gezocht kunnen worden;
  • er daarbij zorg voor te dragen dat dit niet ten koste gaat van het groene en duurzame karakter van het Floriade evenement en de Floriade woonwijk;
  • dit voor te leggen aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Fonds Versterking Ecologie

Lees verder

Motie Steek hand in eigen boezem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer