Motie Fonds Versterking Ecologie


Agen­dapunt Politieke Markt: Program­ma­be­groting 2020 (RV-79)

3 november 2019

Motie nr: RG-311/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • het tegengaan van klimaatverandering de grootste uitdaging van onze generatie is;
 • het college in de concept Duurzaamheidsagenda aangeeft dat: “de biodiversiteit op aarde in zo'n rap tempo afneemt, dat ook het menselijk leven wordt bedreigd”;
 • er nog slechts 15% over is van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland, en we op een kritisch punt zijn beland waarop verdere teruggang kan betekenen dat goede herstel niet mogelijk is;
 • natuur en ecologie van levensbelang zijn;
 • een groene omgeving bijdraagt aan het geluksgevoel en de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners;
 • een sterke Almeerse Ecologie ook bijdraagt aan de klimaatadaptatie, zoals tegen gaan hittestress, waterberging etc.
 • wetenschappers eerder dit jaar lieten weten, dat de aanplant van wereldwijd 1 biljoen bomen, een oplossing kan bieden in onze strijd tegen klimaatverandering;

van mening dat:

 • er in de begroting van Almere structureel te weinig geld beschikbaar is om de bovenstaande zaken daadkrachtig aan te pakken;
 • serieuze investeringen in het versterken van onze Almeerse natuur, ecologie en biodiversiteit nodig en urgent zijn;

verzoekt het college:

 • naar analogie van het Fonds Stedelijke Vernieuwing een Fonds Versterking Ecologie op te richten;
 • 10% van de winst uit het grondbedrijf hierin te storten;
 • en jaarlijks naar de raad te komen met concrete plannen om de ecologie in Almere te versterken en dit fonds hierbij te gebruiken als (co-)financiering,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere, SP, GroenLinks, PVV