Amen­dement Opper­vlakte natuur­ge­bieden in Almere vergroten, beschermen en verbinden


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Amendement nr: RG-443/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het voorgesteld raadsbesluit:

“2.B.v. Ecologie: Vergroten van de biodiversiteit door de huidige en toekomstige groen- en natuurgebieden in Almere kwalitatiever, rijker en diverser te maken en de onderlinge (ecologische) verbinding verder te versterken.”

Te wijzigen in:

“2.B.v. Ecologie: Vergroten van de oppervlakte van natuur(gebieden), het aanplanten van nieuwe bomen, en het beschermen van bestaande bomen en bossen. Het versterken van de biodiversiteit door de huidige en toekomstige groen- en natuurgebieden in Almere kwalitatiever, rijker en diverser te maken en de onderlinge (ecologische) verbinding verder te versterken en aan te leggen.”

Toelichting:

Nog nooit ging het zo slecht met de biodiversiteit als nu. In een steeds hoger tempo sterven soorten uit, verdwijnen natuurgebieden door verstedelijking en landbouw en verandert het klimaat. Dit alles met grote gevolgen voor onze planeet en al haar bewoners. Wetenschappers dringen aan op het versterken en vergroten van natuurgebieden, het aanplanten van bomen en bossen in de strijd tegen klimaatverandering. In de duurzaamheidsagenda wordt ingezet op het kwalitatiever, rijker en diverser maken van huidige en toekomstige groen- en natuurgebieden, wat een vergroting van de biodiversiteit als gevolg zou hebben. Het vergroten en beschermen van natuur, bomen en bos is niet opgenomen in de thematische doelstelling. Dit amendement voorziet in de wens om Almere te vergroenen, biodiversiteit te versterken en klimaatverandering tegen te gaan op een relatief goedkope en eenvoudige wijze en heeft bijkomende voordelen op het gebied van prettig en gezond wonen en leven, en het verbeteren van de luchtkwaliteit.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Steek hand in eigen boezem

Lees verder

Motie Groene daken bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer