Motie Groene daken bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Motie nr: RG-448/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 november 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de vergroening van daken in de vorm van beplanting, danwel het opwekken van hernieuwbare energie, een belangrijk onderdeel is in het behalen van onze doelen op het gebied van duurzaamheid en ecologie;
  • in de raadsbrief van het college over het 40-puntenplan van Urgenda, het college schrijft dat de gemeente vanuit klimaatadaptatie graag de toepassing van groene daken (door middel van beplanting) wil stimuleren;

overwegende dat:

  • de gemeente Almere ook graag zonnepanelen op daken ziet, en dit onderdeel uitmaakt van de transitie van fossiele naar duurzame energie;
  • Almere het streven heeft klimaatneutraal te zijn;
  • Almere ten opzichte van andere steden relatief veel nieuwbouw heeft van woningen en gebouwen;
  • de verplichting van een vorm van groene daken, danwel in de vorm van beplanting, danwel in de vorm van het opwekken van duurzame energie, bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen een grote impact heeft op de vergroening van onze stad, en past bij een stad van de toekomst,

draagt het college op:

  • met een voorstel naar de raad te komen om groene daken, in de vorm van beplanting, danwel het opwekken van duurzame energie, verplicht te stellen bij nieuwbouw van hiervoor geschikte woningen en andere gebouwen in Almere,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Oppervlakte natuurgebieden in Almere vergroten, beschermen en verbinden

Lees verder

Motie Neem maatregelen Urgenda over in de uitvoering van de duurzaamheidsagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer