Motie Neem maat­re­gelen Urgenda over in de uitvoering van de duur­zaam­heids­agenda


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Motie nr: RG-449/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Urgenda samen met 700 organisaties een 40-punten plan heeft geschreven voor de overheid om werk te maken van het doel om de CO2 uitstoot met 25% te verminderen in 2020;
  • de gemeente Almere deze punten heeft onderzocht en hiervan 17 maatregelen al uitvoert in de duurzaamheidsagenda;
  • er nog 7 maatregelen zijn die nog niet zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda, maar daar wel onder zouden kunnen vallen;

overwegende dat:

  • het belangrijk en urgent is om als overheid fors in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering,

draagt het college op:

  • om de 7 resterende maatregelen van het 40-puntenplan van Urgenda zoals benoemd in de raadsbrief van 19 november met de titel ‘Toezegging 40puntenplan van Urgenda in relatie tot de duurzaamheidsagenda’, mee te nemen in de uitvoering van de duurzaamheidsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Groene daken bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen

Lees verder

Motie Locatieonderzoek voor de aanplanting van bomen en bossen in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer