Motie Loca­tie­on­derzoek voor de aanplanting van bomen en bossen in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Motie nr: RG-444/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 november 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • het Nederlandse bosareaal sinds 2013 met 5400 hectare is afgenomen;
  • bomen middels CO2-opslag een positieve, eenvoudige en goedkope bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van klimaatverandering;
  • mensen die in het groen wonen, blijer en gelukkiger zijn en minder snel ziek worden;

Overwegende dat:

  • bos wordt aanmerkt als één van de meest gewaardeerde landschappen om in te recreëren;
  • het Rijk klimaatbossen ondersteunt voor vastlegging van stikstof;
  • naast het in de Duurzaamheidsagenda genoemde plan om het bomenbestand in Almere te vervangen en meer biodiversiteit te creëren, ook een vergroting van het bomenbestand nodig is, bijvoorbeeld door het aanplanten van klimaatbossen en bomen;

Verzoekt het college:

  • de mogelijkheden voor locaties voor het aanplanten van klimaatbossen en bomen in Almere in kaart te brengen en de raad hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Neem maatregelen Urgenda over in de uitvoering van de duurzaamheidsagenda

Lees verder

Motie Met jongeren samenwerken aan energiebesparing voor de toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer