Motie Met jongeren samen­werken aan ener­gie­be­sparing voor de toekomst


Agen­dapunt Politieke Markt Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Motie nr: RG-447/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • Almere de ambitie heeft om energiebesparing te realiseren en erkent dat dat een noodzakelijk
  onderdeel is van energietransitie;
 • de gemeente Almere de wens heeft om meer jongeren bij gemeentelijk beleid te betrekken;

overwegende dat:

 • er verschillende initiatieven zijn om energiebesparing onder de aandacht te brengen bij jongeren en scholen, om zo op een leuke, leerzame manier jongeren te stimuleren om energie te besparen;
 • ook scholen hierdoor meer inzicht kunnen krijgen in hun eigen energieverbruik en de mogelijkheden om hierop te besparen;
 • het belangrijk is dat jongeren er bewust van zijn dat ze door middel van gedrag en techniek een verschil kunnen maken in hun energieverbruik;
 • een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsagenda het stimuleren van duurzaam gedrag is,

draagt het college op:

 • om als gemeente Almere in gesprek te gaan met organisaties die zich inzetten voor het stimuleren van bewustwording rondom energiebesparing bij jongeren op Almeerse basisscholen en middelbare scholen;
 • hierbij te investeren in denkkracht en het reeds bestaande aanbod voor energiescans voor scholen om zo actief met jongeren samen te werken aan energiebesparing in Almere, nu en in de toekomst;
 • het stimuleren van duurzaam gedrag bij jongeren expliciet onderdeel uit te laten maken van de duurzaamheidsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Locatieonderzoek voor de aanplanting van bomen en bossen in Almere

Lees verder

Motie Biomassa is geen groene, maar bruine stroom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer