Motie Biomassa is geen groene, maar bruine stroom


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Duur­zaam­heids­agenda Almere en uitvoe­rings­pro­gramma 2020 (RV-81)

25 november 2019

Motie nr: RG-445/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • biomassa uit houtstook meer CO2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen;
 • de bijstook van biomassa uit houtstook in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid;
 • het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de luchtkwaliteit en dus voor de volksgezondheid;
 • de klimaatwinst van houtgestookte biomassa in de energieproductie verwaarloosbaar is,

Overwegende dat:

 • biomassa uit mestvergisting geen groene, maar bruine stroom is;
 • mest een reststroom is uit de (intensieve) veehouderij, waarvoor grote hoeveelheden soja en mais ingevoerd worden uit landen als Brazilië en Argentinië;
 • dit hele proces in Nederland jaarlijks net zo veel energie kost als vijf miljoen huishoudens gebruiken en de schamele opbrengsten van mestvergisters daarmee in schril contrast staan;
 • het subsidiëren van mestvergisters de niet-duurzame veehouderij langer in stand houdt;
 • het meewerken aan uitbreiding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe biomassacentrales door o.a. houtstook als mestvergisting daarom onwenselijk is,

Spreekt uit dat:

 • de gemeente Almere biomassa niet langer als groene of duurzame energie beschouwt;
 • biomassa niet wordt bedoeld met ‘duurzame opwekking van elektriciteit en warmte’, danwel ‘de benutting van reststromen van voedselproductie’ onder de thematische doelstellingen behorende bij het raadsbesluit “Duurzaamheidsagenda Almere en uitvoeringsprogramma 2020”,

Draagt het college op:

 • niet langer actief mee te werken aan de uitbreiding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe biomassacentrales, in welke vorm dan ook,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Met jongeren samenwerken aan energiebesparing voor de toekomst

Lees verder

Motie 4x per jaar voortgangsrapportage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer