Motie Sociale woningbouw bij extra woningbouw


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Deze motie is ingetrokken, en in plaats van deze motie zijn wij mede-indiener geworden van de motie Onderzoeken opbrengstpotentieel extra woningbouw Floriadeterrein (RG-277)

Amendement nr: RG-286/2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • één van de door de raad vastgestelde kaders voor de Floriade wijk is: 30% sociale woningbouw;
  • het voorliggende voorstel hier niet aan voldoet;
  • om er alsnog aan te voldoen een extra investering van € 4,6 miljoen nodig zou zijn,

Van mening dat:

  • dit economisch niet rendabel is voor 60 extra sociale woningen;
  • het wel onwenselijk is in deze tijd van lange wachttijden dat er gesneden wordt in het aandeel sociale woningbouw;
  • en goede verhouding sociale woningbouw (30%) - overige woningsegmenten (70%) van groot belang is voor de juiste cohesie in de wijk en ook elders in de stad,

Spreekt uit dat:

  • sociale woningbouw prioriteit dient te hebben bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma;
  • in het geval van extra woningbouw alsnog 30% sociale woningbouw in de totaal verhouding van het gebied gerealiseerd dient te worden,
  • bij de toevoeging van sociale woningbouw sociale huur de voorkeur dient te krijgen boven sociale koop,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Groene inrichting en uitstraling bij extra woningbouw

Lees verder

Motie Niet bezuinigen op groen en duurzaamheid bij planologische of financiële tegenslag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer