Motie Sociale woningbouw bij extra woningbouw


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Deze motie is ingetrokken, en in plaats van deze motie zijn wij mede-indiener geworden van de motie Onderzoeken opbrengstpotentieel extra woningbouw Floriadeterrein (RG-277)

Amendement nr: RG-286/2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • één van de door de raad vastgestelde kaders voor de Floriade wijk is: 30% sociale woningbouw;
  • het voorliggende voorstel hier niet aan voldoet;
  • om er alsnog aan te voldoen een extra investering van € 4,6 miljoen nodig zou zijn,

Van mening dat:

  • dit economisch niet rendabel is voor 60 extra sociale woningen;
  • het wel onwenselijk is in deze tijd van lange wachttijden dat er gesneden wordt in het aandeel sociale woningbouw;
  • en goede verhouding sociale woningbouw (30%) - overige woningsegmenten (70%) van groot belang is voor de juiste cohesie in de wijk en ook elders in de stad,

Spreekt uit dat:

  • sociale woningbouw prioriteit dient te hebben bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma;
  • in het geval van extra woningbouw alsnog 30% sociale woningbouw in de totaal verhouding van het gebied gerealiseerd dient te worden,
  • bij de toevoeging van sociale woningbouw sociale huur de voorkeur dient te krijgen boven sociale koop,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen