Motie Onder­zoeken opbrengst­po­ten­tieel extra woningbouw Flori­a­d­e­terrein


Agen­­dapunt Politieke Markt: Defi­­nitief Ontwik­­ke­­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-277/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • het grondexploitatiesaldo voor het Floriade-terrein per 1 januari 2018 € 6.584.000 nadelig bedraagt op NCW (Netto Contante Waarde);
 • het saldo op eindwaarde per 31 december 2024 € 7.563.000 nadelig bedraagt;
 • de gewogen risico’s en kansen van deze Grondexploitatie nadelig € 2.188.000,- bedragen;
 • er volgens adviesbureau AEF in de Midterm Review Floriade 2022 ruimte is voor 1000 additionele woningen met een grondwaarde van 35 tot 40 miljoen euro;
 • er in de huidige plannen op het toekomstige Floriade-terrein 660 woningen worden gebouwd, waarvan 20% sociale huurwoningen;
 • de opbrengst van de Grondexploitatie in hoge mate afhankelijk is van het totaal aantal te bouwen woningen in dit gebied;
 • het percentage sociale woningbouw in de Floriade wijk in het voorgestelde ontwikkelingsplan onder de uitgangspunten ligt zoals vastgelegd in de Gebiedsvisie Floriade Stadswijk.

Van mening dat:

 • een positief grondexploitatiesaldo goed is voor de financiële status van de Floriade-wijk en bijdraagt aan het draagvlak voor de Floriade als wijk én als evenement;
 • Almere gezien de grote vraag naar woningen baat heeft bij de bouw van extra woningen.

Roept het college op

 • om scenario’s uit te werken waarbij het totaal aantal te ontwikkelen woningen wordt vergroot waarbij rekening wordt gehouden met de volgende minimum uitgangspunten:
  • instandhouding van de visie van een groene, duurzame en innovatieve wijk;
  • een verdeling in woningtypen conform de Gebiedsvisie Floriade Stadswijk;
  • een positief resultaat van de Grondexploitatie en
 • een plan voor te leggen aan de Raad met de noodzakelijke vervolgstappen om deze eventuele extra woningbouw te realiseren

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Extra pakket innovatiedossier

Lees verder

Motie Vuurwerkvrije zones in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer