Motie Extra pakket inno­va­tie­dossier


Agen­dapunt: Raads­voorstel Ontwik­ke­lings­over­een­komst Flori­a­d­e­terrein en Stadswijk (RV-63)

6 december 2018

Amendement nr: RG-271/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

 • in het Definitief Ontwikkelingsplan in elk geval een basispakket (now innovaties) ligt om duurzaamheidsambities te verwezenlijken;
 • Amvest in de ontwikkelovereenkomst een inspanningsverplichting heeft om voorstellen te doen uit het zogenaamde ‘extra pakket’ (new en next innovaties);
 • veel zaken uit het innovatiedossier als kansrijk worden gezien;

Van mening dat:

 • de Floriade en de Floriade Stadswijk écht innovatief en duurzaam moeten worden, zodat zij een voorbeeld en vliegwiel kunnen zijn voor ontwikkelingen in andere stadswijken en steden;
 • het basispakket onvoldoende is om dit te realiseren;
 • een inspanningsverplichting dit niet waarborgt;
 • kansrijk aardig klinkt maar het daar niet bij moet blijven;
 • de betrokken partijen alles in het werk moeten stellen om zoveel mogelijk uit het extra pakket van het innovatiedossier te realiseren,

Roept het college op:

 • een nadere concretisering op te stellen van de inspanningsverplichting van Amvest met betrekking tot de uitvoering van het extra pakket in het innovatiedossier;
 • zich samen met Amvest en de Floriade BV maximaal in te spannen om het extra pakket te realiseren;
 • hierover aan de raad te rapporteren via de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Floriade,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Participatie van Almeerders bij de Floriade

Lees verder

Motie Onderzoeken opbrengstpotentieel extra woningbouw Floriadeterrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer