Motie Extra pakket inno­va­tie­dossier


Agen­dapunt: Raads­voorstel Ontwik­ke­lings­over­een­komst Flori­a­d­e­terrein en Stadswijk (RV-63)

6 december 2018

Amendement nr: RG-271/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

 • in het Definitief Ontwikkelingsplan in elk geval een basispakket (now innovaties) ligt om duurzaamheidsambities te verwezenlijken;
 • Amvest in de ontwikkelovereenkomst een inspanningsverplichting heeft om voorstellen te doen uit het zogenaamde ‘extra pakket’ (new en next innovaties);
 • veel zaken uit het innovatiedossier als kansrijk worden gezien;

Van mening dat:

 • de Floriade en de Floriade Stadswijk écht innovatief en duurzaam moeten worden, zodat zij een voorbeeld en vliegwiel kunnen zijn voor ontwikkelingen in andere stadswijken en steden;
 • het basispakket onvoldoende is om dit te realiseren;
 • een inspanningsverplichting dit niet waarborgt;
 • kansrijk aardig klinkt maar het daar niet bij moet blijven;
 • de betrokken partijen alles in het werk moeten stellen om zoveel mogelijk uit het extra pakket van het innovatiedossier te realiseren,

Roept het college op:

 • een nadere concretisering op te stellen van de inspanningsverplichting van Amvest met betrekking tot de uitvoering van het extra pakket in het innovatiedossier;
 • zich samen met Amvest en de Floriade BV maximaal in te spannen om het extra pakket te realiseren;
 • hierover aan de raad te rapporteren via de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Floriade,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, LeefbaarAlmere, VVD, PVV, RespectAlmere