Motie Parti­ci­patie van Almeerders bij de Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-282/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • uit het Citisens onderzoek van juli 2018 blijkt dat Almeerders positiever zijn geworden over aspecten van de Floriade: zo geeft een meerderheid aan dat zij denken dat de Floriade kansen oplevert voor werkgelegenheid, dat ondernemers profiteren en dat het bijdraagt aan de levendigheid van de stad;
  • er is gebleken dat in onze gemeente participatietrajecten erg belangrijk worden gevonden en dat de Floriade een aansprekend onderwerp is voor onze inwoners;
  • er nu gesproken wordt over mogelijke planuitbreidingen m.b.t. extra woningbouw;

Van mening dat:

  • goede participatiemogelijkheden een kernwaarde zijn van onze democratie en van goed bestuur;
  • er meer ondernomen moet worden om inwoners te betrekken bij de Floriade, want de Floriade is voor alle Almeerders,

Verzoekt het college:

  • om met concrete voorstellen te komen om inwoners van Almere te betrekken bij het Floriade evenement,
  • bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma de inwoners van Almere te betrekken en hiervoor met concrete voorstellen te komen;
  • deze voorstellen aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, RespectAlmere, AP/OPA

Tegen

CDA, SP, LeefbaarAlmere