Motie Licht­ver­vuiling en dier­vrien­de­lijke verlichting


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Het college heeft deze motie omarmd middels een toezegging.

Motie nr: RG-291/2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • naast lucht, grond en andere fysieke vormen van vervuiling ook lichtvervuiling een belangrijke vervuiling vormt voor mens, dier en natuur;
  • het groene en duurzame karakter binnen de Floriade voorop staat;
  • het gebied een ecologische verbinding moet gaan vormen tussen het Vroege Vogelbos en het Almeerderhout;
  • er vleermuizen en andere licht gevoelige dieren aanwezig zijn in het gebied,

Van mening dat:

  • bij een stad van de toekomst het aspect lichtvervuiling en de reductie daarvan meegenomen dienen te worden;
  • de stad van de toekomst ook diervriendelijke verlichting dient te hebben,

Verzoekt het college:

  • het tegengaan van lichtvervuiling nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking en realisatie van het evenement en de woonwijk;
  • verlichting, vooral in de buurt van de groene kernen van het gebied zoals Utopia en het Weerwatereiland, diervriendelijk/vleermuisvriendelijk uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen