Motie Feeding the City


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-288/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • de Floriade 2022 gebaseerd is op vier pijlers, te weten: Feeding the City, Greening the City, Energizing the City en Healthying the City;
  • de pijler Feeding the City momenteel onvoldoende tot uiting komt in de voorliggende plannen;

Van mening dat:

  • een groen en duurzaam project als de Floriade ook op gebied van voedsel vooruitstrevend, innovatief en duurzaam zou moeten zijn, zowel qua voedselaanbod tijdens het evenement als bij de invulling van de woonwijk;
  • het voeden van de groeiende wereldbevolking samen met de gevolgen van de klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van onze en toekomstige generaties is;
  • de stad van de toekomst niet alleen zoveel mogelijk zelfvoorzienend moet zijn op gebied van energie en nutsvoorzieningen, maar ook qua voedselvoorziening;
  • dit onder andere bereikt kan worden door inzet op de plantaardige eiwittransitie,

spreekt uit:

  • dat de pijler Feeding the City meer aandacht verdient en verder uitgewerkt dient te worden;
  • dat de focus binnen deze pijler op de eiwittransitie moet liggen en dit onderwerp meer aandacht bij het evenement en de woonwijk dient te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheid en innovatie

Lees verder

Motie Lichtvervuiling en diervriendelijke verlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer