Motie Vuur­werk­vrije zones in Almere


Agen­dapunt: Onderzoek van de Onder­zoeksraad voor Veiligheid ‘vei­lig­heids­ri­sico’s jaar­wis­se­ling’ en nieuwe maat­re­gelen in Almere (RG-260)

13 december 2018

Motie nr: RG-302/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 13 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • het afsteken van vuurwerk voor veel inwoners een manier is om de jaarwisseling te vieren maar tegelijkertijd steeds meer inwoners zich realiseren dat vuurwerk aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt voor mens (o.a. oogletsel, handletsel, ademhalingsproblemen, schrikreacties), dier (o.a. schrikreacties bij huisdieren en wilde dieren) en milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en het water), wat ook terug te lezen is in de onlangs gepubliceerde infographic van de GGD Flevoland;
 • verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit voor een vuurwerkverbod, te weten de politie, artsen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;
 • in het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het volgende naar voren komt: Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen. En dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden zouden moeten worden;
 • het afsteken van vuurwerk leidt tot een enorme belasting voor de hulpverlenende instanties;
 • de landelijke overheid recent heeft besloten dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen bij het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, zoals het oprekken van vuurwerkvrije zones tot aan de gemeentegrenzen,

Overwegende dat:

 • in Nederland er duidelijk een trend waarneembaar is om op een andere wijze vorm te geven aan oud-en-nieuw en niet meer overal vuurwerk af te steken;
 • er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor vuurwerk en steeds meer draagvlak voor beperkende maatregelen voor het afsteken van vuurwerk;
 • bij navraag onder gemeenten die ervaring hebben met vuurwerkvrije zones blijkt dat het succes van deze zones niet afhankelijk is van de handhaving in deze gebieden maar dat het succes vooral afhangt van de preventieve werking die uitgaat van het verbod;
 • elders in het land gemeenten als Amsterdam, Leiden, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Groningen, Hilversum en Rotterdam het voortouw nemen in regulerende maatregelen vanuit de gemeente;
 • de regering de regulerende rol ook duidelijk op lokaal niveau neerlegt;
 • Almere in 2018 een pilot houdt met vrijwillige vuurwerkvrije zone’s waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft,

Van mening dat:

 • de negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk teruggedrongen moeten worden;
 • vrijwillige vuurwerkvrije zones maar een gedeeltelijk resultaat zullen gaan opleveren omtrent het terugdringen van overlast en negatieve effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu;
 • verplichte vuurwerkvrije zone’s en vrijwillige vuurwerkvrije zone’s elkaar kunnen versterken;
 • duidelijkheid over waar wel en waar geen vuurwerk mag worden afgestoken kan leiden tot een lagere handhavingslast,

Roept het college op:

 1. de pilot “vrijwillige vuurwerkvrije zone’s” in het eerste kwartaal van 2019 te evalueren en met eventuele aanpassingen te komen;
 2. voor de zomer van 2019 te komen met afwegingskader en een lijst met ‘voor vuurwerk kwetsbare locaties’ ten behoeve van het instellen van verplichte vuurwerkvrije zone’s op kwetsbare plekken in de stad zoals het Flevoziekenhuis, tijdens de jaarwisseling 2019/2020;
 3. bij het opstellen van het afwegingskader en lijst met kwetsbare locaties overleg te plegen met belanghebbenden;
 4. dit afwegingskader in een raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met daarbij financiële en andere consequenties;
 5. uitleg en informatie rondom het hoe en waarom van deze verplichte vuurwerkvrije zone’s op te nemen in de voorlichting die gegeven wordt op scholen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Onderzoeken opbrengstpotentieel extra woningbouw Floriadeterrein

Lees verder

Motie Openluchtzwembad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer