Motie Groene inrichting en uitstraling bij extra woningbouw


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-279/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • de mogelijkheid van extra woningbouw op het Floriade gebied al serieus is onderzocht door de
  organisatie en ook is besproken met de beoogde samenwerkingspartner;
 • dit kansen biedt om wel tot een sluitende grondexploitatie te komen;

Van mening dat:

 • de mogelijkheid van uitbreiding woningen niet op de juiste manier met de raad en de inwoners
  besproken en gecommuniceerd is;
 • wij mogelijke onduidelijkheid of onrust over de gevolgen hiervan willen wegnemen;

Draagt het college op:

 • bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma geen extra bebouwing te plegen op Utopia
  en/of het Oerbos, en Utopia en het Weerwatereiland een zo groen mogelijke inrichting en uitstraling
  te laten behouden;
 • bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma rekening te houden met de bij de
  Floriade passende groene en ruimtelijke uitstraling;
 • er zorg voor te dragen dat eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma niet ten koste
  gaat van extra groen of zal leiden tot extra bomenkap,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA