Motie Ruim­hartig compen­seren na kap


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Bomen Wester­dreef’ (RV83)

25 oktober 2021

Motie nr: RG-335/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er 137 bomen gekapt gaan worden in het noordelijk deel, en fasegewijze dunning gaat plaatsvinden in het zuidelijk deel van de Westerdreef;
 • er slechts 74 Iepen en 10 Lindes worden terug geplant;
 • per saldo er dus 53 minder bomen overblijven;
 • volwassen bomen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit, tegengaan van de klimaatcrisis, hittestress en leefbaarheid van de stad;
 • de terug geplante bomen nog vele tientallen jaren nodig hebben om de gekapte bomen in alle opzichten te kunnen vervangen,

van mening dat:

 • het kappen van deze bomen een aanslag is op de leefbaarheid in Almere Haven en tegen de wil is van veel Havenaren, zoals ook blijkt uit een veelvuldig ondertekende petitie;
 • het niet uit te leggen is dat er midden in de klimaat- en biodiversiteitscrisis zoveel gezonde bomen worden gekapt op basis van een papieren werkelijkheid;
 • het college op zijn minst een groter aantal bomen terug moet planten, om enigszins de negatieve
  effecten van het verwijderen van zoveel bomen tegen te gaan,

Draagt het college op:

 • 1.5 maal het aantal gekapte bomen terug te planten;
 • Voor zover deze bomen niet terug geplant kunnen worden bij de kaplocatie, hiervoor een geschikte locatie binnen de stadsgrenzen en nabij de woonomgeving van Almeerders te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Behoud de onderbeplanting

Lees verder

Amendement Oprichten onafhankelijke adviesraad participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer