Amen­dement Oprichten onaf­han­ke­lijke adviesraad parti­ci­patie


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Nota Burger­par­ti­ci­patie 2021 (RV-73)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-342/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Aan beslispunt 2 uit het voorgesteld raadsbesluit:

2. In te stemmen met de volgende beleidskeuzes:

a. t/m h. (...)

Toe te voegen:

i. Een onafhankelijke participatietafel in te richten die periodiek de belangrijke vragen en problemen m.b.t. participatiezaken bespreekt en permanente aandacht voor burgerparticipatie in Almere borgt.
j. Een onafhankelijke toezichthouder aan te wijzen waar burgers terecht kunnen als de participatie onverhoopt niet goed verloopt.

Toelichting:

In het (recente) verleden bij verschillende projecten wordt het participatieproces als ‘niet toereikend’ ervaren door betrokken partijen, om uiteenlopende redenen. Dit heeft geleid tot voortdurende frustraties bij belanghebbenden en bij de gemeente. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, gelegen in afspraken vooraf, vaardigheden, gebruikte tools, gevoeligheid van het project of de locatie, ontoereikend verwachtingen-management en/of budget.Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om de rolverdeling goed te verwoorden en voor de gemeente om regie te pakken als het proces niet goed gaat waardoor een onafhankelijke participatietafel die gevraagd en ongevraagd advies kan geven alsmede een toezichthouder node gemist wordt.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ruimhartig compenseren na kap

Lees verder

Amendement Heldere participatievoorschriften in een openbaar participatieregister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer