Amen­dement Heldere parti­ci­pa­tie­voor­schriften in een openbaar parti­ci­pa­tie­re­gister


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Nota Burger­par­ti­ci­patie 2021 (RV-73)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-344/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Aan beslispunt 2 uit het voorgesteld raadsbesluit:

2. In te stemmen met de volgende beleidskeuzes:

a. t/m h. (...)

Toe te voegen:

i. Een openbaar participatieregister in te richten, waarin vermeldt staat:
i. de precieze afspraken staan over het participatietraject;
ii. welke burgers eraan mee kunnen doen;
iii. wanneer burgers mee kunnen doen;
iv. wat er met de opbrengst wordt gedaan en hoe het vervolgtraject eruit ziet;
v. waar burgers hun vragen, opmerkingen en alarmsignalen kunnen delen
vi. dit vindt plaats voorafgaand het participatietraject als na afloop van het
participatietraject.

Toelichting:

In het (recente) verleden is bij verschillende projecten het participatieproces als ‘niet toereikend’ ervaren door betrokken partijen. Dit heeft geleid tot frustraties bij zowel belanghebbenden als bij de gemeente. Dit had verschillende oorzaken, zoals het vooraf ontbreken of communiceren van duidelijke afspraken, de inzet van instrumenten, politiek gevoelige onderwerpen of verwachtingenmanagement. Het is niet altijd even makkelijk om hier als gemeente regie op te voeren als het proces niet goed gaat. Ook als burger is het niet makkelijk om aan te geven als een participatietraject niet goed gaat.

Het openbare participatieregister helpt burgers om eenvoudig te kunnen zien welke afspraken er gelden voor een participatietraject, wie er wanneer mee kan doen en hoe het vervolgtraject eruit ziet. Daarnaast biedt het register ook de mogelijkheid om te fungeren als een centraal meldpunt om vragen, opmerkingen en alarmsignalen bij participatieprocessen aan te geven. Op dit moment ontbreekt het aan een centraal meldpunt.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Oprichten onafhankelijke adviesraad participatie

Lees verder

Amendement Terugdraaien bezuinigingen invalideparkeerplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer