Amen­dement Terug­draaien bezui­ni­gingen inva­li­de­par­keer­plaatsen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Pro­gram­ma­be­groting 2022’ (RV-86)

1 november 2021

Amendement nr: RG-362/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 november 2021

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel:

De Programmabegroting 2022, omvattende het programmaplan, de paragrafen en de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2021, vast te stellen en daarmee het lopende begrotingsjaar (2021) en het meerjarenperspectief(2022-2025) te actualiseren.

Te wijzigen in:

De Programmabegroting 2022, omvattende het programmaplan, de paragrafen en de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2021, vast te stellen en daarmee het lopende begrotingsjaar (2021) en het meerjarenperspectief(2022-2025) te actualiseren, met dien verstande dat de bezuinigingen op de invalideparkeerplaatsen wordt teruggedraaid en er geen tarief in rekening zal worden gebracht voor de aanvraag en aanleg van een invalideparkeerplaats.

Toelichting:

Bij de Perspectiefnota 2022 is vastgesteld dat de aanleg van invalideparkeerplaatsen niet meer vanuit het beheerbudget wordt gefinancierd, maar dat de kosten (minimaal €300-350 per aanvraag) verhaald worden op de aanvragers. De aanleg/aanpassing van deze invalidenparkeerplaatsen kost circa €100.000 per jaar.

De indieners vinden dat de kosten voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats niet op de gehandicapte inwoner verhaald mag worden, en dat nu er meer ruimte is in de financiën van de gemeente, Almere ervoor moet kiezen om de aanvragen voor invalidenparkeerplaatsen wel weer te gaan betalen, zeker nu er ook op andere terreinen voorgesteld wordt om bezuinigingen terug te draaien.

Een invalideparkeerplaats is een noodzakelijk iets. Hierdoor kunnen mensen dicht bij hun huis parkeren zodat ze zo min mogelijk hinder hebben en belemmerd worden door hun handicap/ beperking. Bovendien worden met deze maatregel vooral de minder daadkrachtige inwoners getroffen, aangezien de meer daadkrachtige inwoners vaak al over een eigen carport of oprit beschikken en daardoor niet zijn aangewezen op een invalidenparkeerplaats op kenteken.

De indieners zijn van mening dat het aanvragen van een invalideparkeerplaats niet mag worden voorzien van drempels en dat de route voor compensatie voor minima via de bijzondere bijstand complex en arbeidsintensief is voor de gemeente. Het lijkt ons gepast om (net zoals vele gemeenten in Nederland) geen kosten in rekening te brengen voor de aanvraag van een invalideparkeerplaats en dit voornemen te schrappen uit te begroting.

De dekking kan ten laste worden gebracht van het perspectief.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Heldere participatievoorschriften in een openbaar participatieregister

Lees verder

Amendement Bezuiniging op economie behouden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer