Motie Regu­lering middenhuur


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Huis­ves­tings­ver­or­dening Almere 2019 (RV-41)

26 juni 2019

Motie nr: RG-155/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 27 juni 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat:

  • er in Almere een enorme woningschaarste is op dit moment; er een grote groep woningzoekenden is die op dit moment tussen wal en schip raakt, niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning (of daar al snel uit zal groeien), ook geen betaalbare woning in het middensegment kan vinden en geen huis kan kopen;
  • er een groot lerarentekort is in Almere en leraren voor een groot deel onder de hiervoor genoemde groep vallen;
  • in mei 2019 de Wet maatregelen middenhuur is aangenomen door de Eerste Kamer, een wet die regelt dat ook middenhuur woningen (woningen met een huurprijs tussen 720,- en 1000,- euro per maand) via de huisvestingsverordening gereguleerd kunnen worden;
  • de raad via een huisvestingsverordening de sociale huur reguleert en met tijdelijke maatregelen bepaalde doelgroepen voorrang kan geven;
  • dat dit nu ook mogelijk is voor de middenhuur en daarmee het gat tussen de sociale huurmarkt en de midden huurmarkt verkleind kan worden;
  • grote steden zoals Den Haag ook gekozen hebben voor de regulering van middenhuur als tijdelijke maatregel;

Van mening dat:

  • de echte oplossing het bouwen van voldoende betaalbare woningen is; zolang deze er nog niet zijn, er andere maatregelen genomen moeten worden; tekorten in beroepen zoals leraren grote maatschappelijke gevolgen hebben, waar generaties nog onder kunnen lijden,

Verzoekt het college:

  • bij de verdere uitwerking van de Woonvisie en de daarbij behorende verdere aanpassing van de huisvestingsverordening met één of meerdere voorstellen naar de raad te komen m.b.t. de regulering van de middenhuur;
  • hierbij ook te kijken naar mogelijkheden om woningzoekenden waarvan de verwachting is dat die op korte termijn boven de sociale huurgrens uitgroeien te kunnen bemiddelen naar een middenhuurwoning,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, GroenLinks, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Permanente oplossing Vis a Vis

Lees verder

Motie Noodtoestand voor het klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer