Motie P+R terrein en overdekt fiets­par­keren Station Almere Poort


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel VVD ‘Toekomst Almere Poort (bereik­baarheid en voor­zie­ningen)’ (RG-333)

27 november 2020

Van deze motie is de Partij voor de Dieren mede-indiener samen met de VVD

Motie nr: RG-341/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 26 november 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • gedeelten van Almere Poort, Pampushout en Almere Pampus op vrij grote afstand van een station zijn gelegen;
  • in de omgeving van Station Almere Poort ruimte aanwezig is om parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen in te richten, bijvoorbeeld door de parkeergelegenheid voor de geplande supermarkten te combineren met een P+R gelegenheid;
  • Poortenaren bezorgd zijn dat het gebrek aan parkeerruimte rond Station Almere Poort leidt tot parkeerdruk in de omliggende woonstraten;
  • het P+R terrein bij bijvoorbeeld Station Muziekwijk op reguliere werkdagen vol staat en daarmee aantoont dat een P+R terrein bij stations gewaardeerd wordt,

van oordeel dat:

  • eenvoudig parkeren van auto’s en fietsen bij station Almere Poort het reizen met de trein bevordert;
  • het in het belang van Almeerders is, als zij meerdere vormen van mobiliteit op ene laagdrempelige wijze tot hun beschikking hebben;
  • het faciliteren van fiets- en treingebruik de uitstoot van broeikasgassen en stikstof beperkt;
  • het belangrijk is dat mensen met een visuele en/of fysieke beperking op een laagdrempelige en veilige manier gebruik kunnen maken van de trein,

verzoekt het college:

  • de mogelijkheid tot een P+R parkeergelegenheid en een overdekte fietsenstalling te betrekken, wanneer de omgeving van Station Almere Poort definitief wordt ingericht;
  • bij de inrichting van de openbare ruimte rond het station Poort nadrukkelijk de toegankelijkheid voor mensen met een visuele en/of fysieke beperking mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, CDA, SP, LeefbaarAlmere, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV, RespectAlmere, AP/OPA

Tegen

NIDA Almere, GroenLinks, D66