Motie Niet bezui­nigen op groen en duur­zaamheid bij plano­lo­gische of finan­ciële tegenslag


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-292/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • de kans op planologische en/of financiële tegenslag in de uitvoering van het voorliggende plan, gezien de risico’s en strakke planning, groot is;
  • dit meestal als eerste ten kosten gaat van de meest kwetsbaren, c.q. minst weerbaren;

Van mening dat:

  • het groene en duurzame karakter van het Floriade evenement en de woonwijk de kerneigenschappen vormen en deze altijd overeind moeten blijven staan;
  • de groene uitstraling en afwerking van de gebouwen ook een kerneigenschap van het evenement en de woonwijk zijn;
  • bezuinigen of beknibbelen hierop ook direct een extra risico vormt m.b.t. de bezoekersaantallen,

Spreekt uit dat in geval van planologische en/of financiële tegenslag er niet bezuinigd of beknibbeld mag worden op het groene en duurzame karakter van het evenement en de woonwijk en de groene afwerking van de gebouwen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Sociale woningbouw bij extra woningbouw

Lees verder

Motie Duurzaamheid en innovatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer