Motie Meer acties betaal­baarheid


Agen­dapunt Politieke Markt: Uitgangs­punten start pilots Actieplan Betaal­baarheid (RV-112)

6 december 2021

Motie nr: RG-462/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 9 december 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • er een enorme woningnood is;
 • wonen geen markt is, maar een recht;
 • de grond-, bouw- en huizenprijsstijgingen extreme vormen aannemen;
 • voor steeds minder mensen het kopen van een woning haalbaar is;
 • door de stijgende grond en bouwkosten de betaalbaarheid erg onder druk komt te staan;
 • dat het actieplan betaalbaarheid zich nu niet meer richt op de lagere inkomens, maar op de middeninkomens;
 • het voorliggende actieplan uitgaat van pilots van totaal maximaal 300 woningen op een woonopgave van 25.000 woningen;
 • Uit een lijst van 22 mogelijke instrumenten om betaalbaarheid te creëren, er nu nog maar 3 verder uitgewerkt en onderzocht gaan worden,

van mening dat:

 • het onacceptabel is dat wij betaalbaarheid voor lagere inkomens nu als gemeente al opgeven;
 • pilots met maximaal 300 woningen op een opgave van 25.000 woningen wel erg mager is en er ook naar grootschalig inzetbare instrumenten gekeken zou moeten worden;
 • op voorhand instrumenten niet uit te sluiten op basis van argumenten als “te weinig efficiënt”, “te bureaucratisch” of “financieel ingewikkeld”;
 • het inzetten van wel of niet meer instrumenten om betaalbaarheid te creëren vooral een politieke keuze is en de raad die keuzes moet kunnen maken,

draagt het college op:

 • binnen drie maanden een addendum op het actieplan betaalbaarheid aan de raad voor te leggen, waarin nog extra instrumenten onderzocht en uitgewerkt gaan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Isolatieplan Almeerse woningen

Lees verder

Motie Beslissing vernietiging groen Barracuda-, Snoek- en Kreeftstraat uitstellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer