Motie Isola­tieplan Almeerse woningen


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Tran­­si­­tie­­visie Warmte (RV109)

29 november 2021

Motie nr: RG-444/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 2 december 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er slechts algemene uitspraken zijn over isolatie in de Warmtevisie, waarin staat in te zetten om de energievraag van gebouwen te verminderen, maar het niet duidelijk is hoe en wat er wordt gedaan;
 • er daarom geen zicht is op hoe de isolatie opgave de komende jaren wordt ingevuld;
 • isolatie een belangrijk element is om energie te besparen, wat weer een kernonderdeel is van de warmtevisie en een bijdrage levert aan de Almeerse klimaat-ambities;
 • huurders in slecht geïsoleerde woningen behoefte hebben aan meer zekerheid en een helder tijdspad, zodat het duidelijk is wanneer deze woningen in aanmerking komen voor energieverbetering;
 • ook huiseigenaren en VvE’s behoeften kunnen hebben aan meer zekerheid en een helder tijdspad, zodat in het meerjarige onderhoudsplan hier rekening mee gehouden kan worden,

van mening dat:

 • Almere nu een te afwachtende houding aanneemt ten opzichte van de regie op de warmtetransitie;
 • er ten allen tijden meer gedaan kan worden om het tempo erin te houden om zo ook onze doelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken;
 • met een isolatieplan en een helder tijdspad er veel winst te behalen valt om energie uitstoot te verminderen;
 • er op dit moment een helder plan met een bijbehorend plan van aanpak en tijdspad ontbreekt waar het gaat om woningisolatie;
 • isolatie hoeft en mag niet ten koste gaan van nestmogelijkheden voor inheemse diersoorten zoals vogels en vleermuizen.

draagt het college op:

 • de huidige stand van zaken rondom isolatieniveaus en renovatieplannen in kaart te brengen;
 • en voor het zomerreces met een plan van aanpak aan de raad voor te leggen;
 • en het isolatieplan op te nemen dat bij het isoleren van woningen rekening gehouden wordt met de inbouw van nestmogelijkheden voor vogels en/of vleermuizen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Versnellen van aardgasvrij maken van wijken

Lees verder

Motie Meer acties betaalbaarheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer