Motie Versnellen van aard­gasvrij maken van wijken


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Tran­­si­­tie­­visie Warmte (RV109)

29 november 2021

Motie nr: RG-443/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 2 december 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • ongeveer 35.000 woningen voor 2050 moeten worden overgezet op een andere warmtebron dan aardgas;
 • het voor Almere een grote uitdaging is om in de komende decennia van het aardgas af te gaan;
 • bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen de alternatieven verder uitgewerkt worden in concrete plannen;
 • hier op dit moment geen middelen voor worden gevraagd of beschikbaar zijn gesteld uit bestaande budgetten;
 • energiearmoede nu al een groot probleem is en door de snel stijgende gasprijzen alleen maar erger wordt,

van mening dat:

 • de grote opgave waar we voor staan niet alleen door de Rijksoverheid opgelost kan en moet worden, maar ook een bijdrage vraagt van iedereen en ook zeker van gemeenten die hier een grote rol in hebben;
 • investeringen in de warmtetransitie op de lange termijn inwoners veel geld besparen, aangezien de gasprijzen de pan uit stijgen;
 • energiearmoede zo snel mogelijk bij de bron aangepakt moet worden,

draagt het college op:

 • te onderzoeken op welke wijze het tempo versneld kan worden om wijken van het gas af te krijgen;
 • hiervoor verschillende dekkingsmogelijkheden inzichtelijk te maken;
 • dit voorstel uiterlijk in april 2022 aan de raad voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Starten waar de urgentie het grootste is

Lees verder

Motie Isolatieplan Almeerse woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer