Motie JA/JA sticker


Motie vreemd aan de orde van de dag: JA/JA sticker (23018)

3 februari 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
- er veel ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-huis bladen ongelezen in de papierbak (of restafvalbak) terechtkomen en mensen steeds vaker kiezen voor de online alternatieven;
- er momenteel in Almere wordt gewerkt met een NEE-NEE sticker, wat betekent dat een brievenbus zonder sticker gelijk staat aan een JA/JA sticker;
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een onderzoek heeft laten verrichten naar de milieuwinst bij invoering van de JA/JA sticker, wat heeft geresulteerd in een "Milieu impact tool";
- deze tool uitwijst dat bij invoering van de JA/JA sticker in Almere ongeveer 1638,7 ton papier en 1643,4 ton CO2 per jaar kan worden bespaard;
- de gemeente Amsterdam per 1 januari 2018 de JA/JA sticker invoerde en daarna vele andere gemeenten volgden (o.a. Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Tilburg);
- uit evaluaties blijkt dat de JA/JA sticker een groot draagvlak heeft onder inwoners in de steden waar deze wordt toegepast,

van mening dat:
- er een zeer grote besparing te behalen valt door over te stappen naar een systeem waarbij geen sticker bij de brievenbus gelijk staat aan de huidige JA/NEE sticker;
- deze optie tot verduurzaming goed past bij de in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ gestelde kaders op het gebied van duurzaamheid,

draagt het college op:
- een voorstel aan de raad te doen toekomen waarbij de uitgangssituatie voor het Almeers brievenbusstickersysteem wijzigt naar: geen sticker staat gelijk aan de JA/NEE sticker;
- dat in dit voorstel:
- de JA/NEE sticker en de NEE/NEE sticker hun huidige functie blijven behouden en additioneel de JA/JA sticker wordt ingevoerd;
- in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het juist informeren van de inwoners over deze systeemwijziging; waarbij in ieder geval elk huishouden per post zowel de JA/JA als de NEE/NEE sticker inclusief een begeleidende brief ontvangt;
- dit voorstel in het tweede kwartaal van 2023 aan de raad te doen toekomen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Shadi Nikshomar (GroenLinks)
Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren)
Leida Höhle (PvdA)
Ellen van de Baan (SP)
Kees Sanderse (CDA)


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, DENK, BIJ1, ChristenUnie, Forum voor Democratie

  Tegen

  D66, VVD, PVV, Respect Almere, Leefbaar Almere, 50PLUS