Motie Instellen College van Hers­te­l­ex­perts Kinder­op­vang­toe­slag­schandaal Almere (KOTA)


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel college: Voortgang Almeerse Aanpak Kinder­op­vang­toe­slag­af­faire (RG-448)

17 januari 2022

Motie nr: RG-23/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • in de column ‘Laat gedupeerden meepraten over het functioneren van de overheid: dat is pas nieuwe bestuurscultuur’1, van Harriet Duurvoort duidelijk wordt geschetst dat gedupeerden van het Kinderopvangtoeslagschandaal terecht een plek opeisen aan de beslistafel, zoals ook verwoord staat in het rapport: (Gelijk)waardig herstel, inzichten en aanbevelingen van kinderen, jongeren en ouders zélf ten dienste van de landelijke en lokale aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire2;
 • gedupeerden zich ‘Experts van een moeilijk leven’ noemen en willen dat nieuw beleid, regelgeving en uitvoering sámen met hen wordt bepaald aangezien juist zij, als herstelexperts, de afstand tussen overheid en burger kunnen verkleinen;
 • de steungroep KOTA tijdens de bespreking op de Politieke Markt van 9-12-2021 duidelijk heeft aangegeven dat zij als gelijkwaardige partner door de gemeente willen worden beschouwd en integrale betrokkenheid bij beleid en acties vanuit de gemeente over de kinderopvangaffaire cruciaal is om aangedane onrecht en leed onder ouders, kinderen en jongeren terug te dringen,

van mening dat:

 • overheidsgedupeerde burgers een structurele rol moeten krijgen in het verbeteren van het overheidsfunctioneren, aangezien zij als slachtoffers van overheidsbeleid het beste kunnen verwoorden waar de overheid heeft gefaald;
 • dat inzicht onmisbaar is en dat we dat nodig hebben om aan een betere overheid te werken, zodat er betere systemen worden bedacht en mensen hierdoor het vertrouwen in diezelfde overheid geleidelijk weer terug kunnen krijgen;
 • de veel gebruikte uitspraak 'Niets over ons, maar met ons' hier dan ook als uitgangspunt gebruikt zou moeten worden;
 • de situatie van de kinderopvangtoeslagschandaal is ongekend terrein,
 • de gedupeerden als herstelexperts de erkenning en herkenning verdienen en cruciaal zijn om weer toe te werken naar een gelijkwaardigere en menselijkere overheid,

draagt het college op, in samenspraak met de steungroep KOTA:

 • om te komen tot het aanstellen en inrichten van een College van Herstelexperts, die sàmen met de gemeente bepaalt bij het creëren van nieuw beleid, regelgeving, herziening van bestaande processen, implementatie, uitvoering en evaluatie;
 • hierbij de facilitering van de Adviesraad Sociaal Domein als voorbeeld te nemen om te komen tot minimaal een vergelijkbare ondersteuning;
 • hierbij de wensen en eisen van de steungroep KOTA mee te nemen en dit College van Herstelexperts KOTA in goede afstemming met hen mogelijk te maken;
 • dit (voor) te financieren vanuit de algemene middelen en vervolgens bij het Rijk neer te leggen als noodzakelijke kosten als gevolg van het kinderopvangtoeslagschandaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

1 Bron: https://www.volkskrant.nl/colu...
2 Zie www.zolderkamer.nl


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Een groene leefomgeving voor mens en dier

Lees verder

Amendement Zorgplicht Almeerse flora en fauna

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer