Motie Een groene leef­om­geving voor mens en dier


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Bestem­­mingsplan Barra­­cu­­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-21/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • voor de bouw van de geplande seniorenwoningen een compleet volgroeid bosperceel dreigt te verdwijnen;
 • de bouw van de geplande seniorenwoningen invloed heeft op het uitzicht van de omwonenden,
 • dit bos verschillende ecosysteemdiensten vervult;
 • er uit de MER blijkt dat er diverse vleermuissoorten in het gebied en omgeving leven,

van mening dat:

 • het kappen van een volgroeid bos een grote aanslag is op de leefbaarheid van de wijk en het woongenot van de (direct) omwonenden, zoals ook blijkt uit de vele insprekers;
 • het belangrijk is dat de ecosysteemdiensten zoveel als mogelijk kunnen worden overgenomen door de nieuwe bebouwing;
 • het zoveel mogelijk behouden van het woongenot van de huidige bewoners leidend moet zijn bij de uitwerking en inrichting van de nieuwe bebouwing;
 • de terug te planten beplanting van groot belang is voor en relatie heeft met de aanwezige insectensoorten, welke weer een belangrijke voedingsbron voor de in zijn voor de in de Barracuda-, Snoek- en Kreeftstraat wonende ruige dwergvleermuizen,

draagt het college op:

 • de te bouwen appartementen indien mogelijk te voorzien van groene gevels en daken;
 • te zorgen voor een groen omgevingsaanzicht door de woningen zoveel mogelijk te omgeven met bomen en de gebouwen te omgeven met een tuin;
 • indien mogelijk de fietsenstalling anders in te richten, zodat er in elk geval vanaf de kant van de Barracudastraat een open doorkijk is op het groen;
 • in verband met de instandhouding van de ruige dwergvleermuis te kiezen voor beplantingsoorten horende bij de insecten die deze soort eet en het organiseren van zomer- en winterverblijfplaatsen voor deze soort in of op het nieuwe gebouw,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, PvdA, PVV

Tegen

CDA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Betrek bewoners en geef ze invloed bij definitieve inrichting

Lees verder

Motie Instellen College van Herstelexperts Kinderopvangtoeslagschandaal Almere (KOTA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer