Motie Betrek bewoners en geef ze invloed bij defi­ni­tieve inrichting


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Bestem­­mingsplan Barra­­cu­­dastraat - Snoeks­traat (RV-121)

17 januari 2022

Motie nr: RG-20/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • veel (direct) omwonenden het gevoel hebben niet gehoord te zijn rondom het maken van de plannen voor de bouw van de seniorenwoningen;
  • veel (direct) omwonenden niet achter de plannen staan voor de bouw van de seniorenwoningen in een bosperceel;
  • er net een nieuwe participatienota is vastgesteld;
  • ook de portefeuillehouder tijdens de bespreking aangaf dat de participatie rond dit project niet goed verlopen is,

van mening dat:

  • de geplande kap veel invloed heeft op de leefomgeving van de (direct) omwonenden;
  • het belangrijk is dat omwonenden de kans krijgen om mee te denken over de definitieve inrichting en hierop ook invloed kunnen oefenen;
  • dit participatietraject moet voldoen aan de eisen van de nieuw aangenomen participatienota,

draagt het college op:

  • de (direct) omwonenden beter te betrekken bij en meer invloed te geven op de verdere uitwerking van de plannen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, PVV

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek noodzaak seniorenwoningen Waterwijk

Lees verder

Motie Een groene leefomgeving voor mens en dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer