Amen­dement Zorg­plicht Almeerse flora en fauna


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Dieren­wel­zijns­beleid (RV106)

17 januari 2022

Amendement nr: RG-24/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

Beslispunt uit het voorgesteld raadsbesluit
2. Naast de wettelijke verplichtingen, te werken volgens de volgende uitgangspunten uit het Dierenwelzijnsbeleid 2021:
a. Dit beleid richt zich op het helpen van (gehouden en wilde) dieren in nood die zich in de buitenruimte begeven. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de plicht die zij – net als alle inwoners – heeft om voor deze dieren in nood te zorgen. Mede doordat veel dierenleed door menselijk toedoen wordt veroorzaakt. Deze zorg wordt gezien als verlengstuk van de zorg de die gemeente heeft voor de buitenruimte. Hierbij is ook ruimte om natuurlijke ecologische processen in stand te houden.
b. De gemeente helpt hiermee niet alleen de dieren in nood zelf, maar ondersteunt ook de Almeerders die gevonden dieren willen helpen en hierbij specialistische hulp nodig hebben. Deze specialistische zorg wordt gegeven door onze dierenwelzijnspartners.
c. Er wordt overzicht gecreëerd in de dierenhulpketen en bijgedragen aan een duidelijke rolverdeling en samenwerking. Daarnaast communiceert de gemeente naar de bewoners over het dierenwelzijnsbeleid, wordt er voorlichting gegeven over de preventie van dierenleed en hoe eenieder bij kan dragen aan het
welzijn van dieren.
d. De gemeente ziet toe op de integraliteit van gemeentelijk beleid dat is gericht op het versterken van het ecosysteem, het voorkomen van onnodig dierenleed en het prettig samenleven van mens en dier in de openbare ruimte.

Punt e. toe te voegen:
e. De gemeente is zich bewust van haar zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Deze zorgplicht houdt in dat alle handelingen die een negatief effect (kunnen) hebben op fauna, achterwege gelaten moeten worden, of zo goed mogelijk voorkomen moeten worden.

Toelichting:

In andere (beleids)stukken dan de dierenwelzijnsnota wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. Bijvoorbeeld bij de visies rondom ecologie en veiligheid. De voorliggende dierenwelzijnsnota is een basisnota waarbij het uitgangspunt van de zorgplicht goed verwoord dient te staan en expliciet
onderschreven wordt door de gemeente.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie Instellen College van Herstelexperts Kinderopvangtoeslagschandaal Almere (KOTA)

Lees verder

Motie Meer menskracht voor de dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer