Motie Meer mens­kracht voor de dieren


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Dieren­wel­zijns­­beleid (RV106)

17 januari 2022

Motie nr: RG-25/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • De gemeente zegt een diervriendelijke stad te zijn;
 • Er momenteel 0,5 fte aan menskracht is onder de ambtenaren om alle zaken rondom dierenwelzijn te regelen;
 • In de eerdere evaluatie over de dierenwelzijnsnota glashelder naar voren kwam dat de afgelopen jaren het lastig was om aan het dierenwelzijnsbeleid toe te komen, vanwege de vele taken rondom dierenwelzijn;
 • Het college aan heeft gegeven dat het dierenwelzijnsbeleid breder kan worden opgepakt dan het huidige beleid, bijvoorbeeld door die te verbinden met de Visie Ecologie, maar dat het wel noodzakelijk is dat er dan een uitbreiding van de ambtenarenformatie nodig is, namelijk met ten minste een halve voltijdsfunctie;
 • Er binnen het programma Duurzaam, leefbaar en bereikbaar, waar dierenwelzijn onder valt, structureel jaarlijks minimaal 0,1 miljoen onderbesteding plaats vindt;
 • Zowel in 2018,2019 als 2020 de stelpost onvoorzien niet is aangewend,

van mening dat

 • Er in Almere nog een wereld te winnen valt als het gaat om het welzijn van dieren;
 • Er een prachtige mogelijkheid ligt om Diervriendelijkste stad van Nederland te gaan worden in 2024;
 • Als Almere echt een hart voor dieren heeft, dat Almere dan ook meer werk kan maken om diervriendelijker te worden en dit start met het dierenwelzijnsbeleid;
 • Met een groter team op dierenwelzijn er niet alleen succesvol het dierenwelzijnsbeleid uitgevoerd kan worden, maar Almere ook de kans krijgt te groeien richting een diervriendelijkere stad.
 • Extra formatie voor 2021 betaald kan worden uit de niet aangewende stelposten onvoorzien en voor 2022 en later binnen de eigen begroting van programma duurzaam, leefbaar en bereikbaar gevonden moet kunnen worden, gezien de structurele onderbesteding,

draagt het college op:

 • De formatie op het dossier dierenwelzijn per direct uit te breiden tot 1 fte en bij de perspectiefnota 2023 de dekking hiervoor structureel vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Zorgplicht Almeerse flora en fauna

Lees verder

Motie Ontmoedigen verkoop dieren tuincentra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer